tóm tắt các điểm ngữ pháp chính của liên từ bình đẳng
Làm sao để có thể nhớ liên từ bình đẳng gồm những từ nào, các bạn hãy chú ý vào hình ảnh sau đây:

Những chữ đầu của liên từ bình đẳng ghép lại thành FANBOYS
Liên từ bình đẳng chỉ được đặt ở giữa và nối các cấu trúc tương đương nhau về mặt ngữ pháp (cùng là danh từ, tính từ, động từ... Xem thêm ví dụ trên)