Chào các bạn, hôm nay FUN-TOEIC.COM sẽ cùng các bạn phân tích 1 câu hỏi vừa có yếu tố ngữ pháp và cả ngữ nghĩa như sau:

Despite having four years of experience in software programming, Mr. Jones hadn't used a word processing program __________.

A) prior
B) advanced
C) previous
D) before

Explanation - Giải thích:

  • Đáp án A là tính từ, ví dụ trong câu: I have a prior engagement. Prior là tính từ bổ nghĩa cho danh từ engagement, có nghĩa là Tôi có 1 cuộc hẹn trước.
  • Đáp án B là động từ, ví dụ: I advanced the money to her. Nghĩa là Tôi chuyển tiền trước cho cô ấy.
  • Đáp án C là tính từ, như trong câu: That was my previous job - Đó là công việc trước đây của tôi.

Và câu trả lời đúng nhất phải là D. Vì vị trí này trong câu cần adv (trạng từ), theo đúng cấu trúc: S + V + O + Adv.

Dịch nghĩa:

Mặc dù có 4 năm kinh nghiệm trong lập trình phần mềm, ông Jones đã không sử dụng chương trình xử lý văn bản trước đây.