Cho dù mục tiêu của bạn là 500, 700 hay 900+Toeic thì dưới đây là các chủ đề ngữ pháp bắt buộc phải nắm vững nếu bạn muốn đạt kết quả cao trong kỳ thi này.
 1. Hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn
 2. Hiện tại hoàn thành, hiện tại hoàn thành tiếp diễn
 3. Quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn
 4. Quá khứ hoàn thành, quá khứ hoàn thành tiếp diễn
 5. Tương lai đơn, tương lai tiếp diễn
 6. Tương lai hoàn thành, tương lai hoàn thành tiếp diễn
 7. Tổng hợp thời thì
 8. Các dạng thức của động từ: Ving, To do
 9. Động từ khuyết thiếu
 10. Danh từ
 11. Mạo từ
 12. Đại từ
 13. Các loại câu hỏi
 14. Tính từ và trạng từ
 15. So sánh
 16. Giới từ
 17. Bị động
 18. Hòa hợp chủ ngữ – động từ
 19. Câu điều kiện
 20. Mệnh đề quan hệ
 21. Giản lược mệnh đề quan hệ
 22. Mệnh đề danh ngữ
 23. Mệnh đề trạng ngữ
 24. Liên từ
 25. Quá khứ phân từ (ed) và hiện tại phân từ (Ving)
 26. Câu giả định

Việc tiếp theo bây giờ bạn chỉ cần vạch chiến lược để vượt qua các chướng ngại ngữ pháp. Lộ trình trên đã được sắp xếp logic, khoa học. Vì vậy bạn chỉ cần ôn đúng theo trình tự là có thể đạt được kết quả cao nhất. Nhiều bạn thay vì học những kiến thức cơ bản, nền tảng trước lại đi học những chủ đề ngữ pháp nâng cao dẫn đến tình trạng hổng kiến thức; do đó học Toeic không hiệu quả.