1) Let – ngữ pháp toeic
Let đầu câu có nhiều dạng cần phân biệt:

– Let trong câu rủ (let’s ): dùng shall we ?
Ví dụ: Let’s go out, shall we?
– Let trong câu xin phép (let us /let me ): dùng will you ?
Let me have some drink, will you?
– Let trong câu đề nghị giúp người khác (let me): dùng may I ?
Ví dụ: Let me help you do it, may I ?

2) Câu cảm thán –
ngữ pháp toeic

Lấy danh từ trong câu đổi thành đại từ, [ ] dùng is, am, are
Ví dụ: What a beautiful dress, isn’t it?
How intelligent you are, aren’t you?

3) Câu đầu có I + các động từ sau: think, believe, suppose, figure, assume, fancy, imagine, reckon, expect, see, feel + mệnh đề phụ:

Lấy mệnh đề phụ làm câu hỏi đuôi.

Ví dụ: I think he will come here, won’t he?
I don’t believe Mary can do it, can she? ( lưu ý MĐ chính có not thì vẫn tính như ở MĐ phụ)
Cùng mẫu này nhưng nếu chủ từ không phải là I thì lại dùng mệnh đề đầu làm câu hỏi đuôi.
Ví dụ: She thinks he will come, doesn’t she?

4) Câu đầu có It seems that + mệnh đề

– Lấy mệnh đề làm câu hỏi đuôi.
Ví dụ: It seems that you are right, aren’t you?

5) Chủ từ là mệnh đề danh từ:

-Dùng it
Ví dụ: What you have said is wrong, isn’t it?
Why he killed himself seems a secret, doesn’t it?