1. When questioned as to ..... he was planning to work for the competitor, Mr. Peter said he would always be loyal to ABC.
(A) whenever
(B) while
(C) whereas
(D) whether


Giải thích:Đây là một câu hỏi khó khi không những người ra đề trắc nghiệm kiến thức về liên từ mà còn trắc nghiệm về cách sử dụng noun clause

Câu hoàn chỉnh sẽ là


When (he was) questioned as to ..... he was planning to work for the competition, Mr. Graham said he would always be loyal to ABC.

Chúng ta nhớ lại một chút kiến thức của
liên từ (conjunction). Khi liên kết hai mệnh đề có cùng chủ ngữ, chúng ta có thể rút gọn đi chủ ngữ và động từ to be.

Ngoài ra
as to là giới từ có nghĩa là about (về vấn đề gì đó). Do đó chúng ta cần chọn một từ bắt đầu mệnh đề danh từ (sau giới từ chỉ có thể dùng danh từ, đại từ và các cấu trúc có chức năng tương đương danh từ trong đó có mệnh đề danh từ)

Căn cứ vào đó chúng ta sẽ loại while, whereas, và khi còn lại chỉ hai đáp án, chúng ta sẽ phải chọn
whether để phù hợp ngữ nghĩa

Khi được hỏi về việc liệu anh ấy có lên kế hoạch làm việc cho công ty đối thủ hay không, Ông Peter đã nói rằng ông ấy luôn trung thành với công ty ABC